Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Harmonogram zajęć MGOKiS w listopadzie

Znamy już terminy zajęć stałych MGOKiS Dobczyce w listopadzie. Prosimy o zwrócenie uwagi na niektóre zmiany. Wszystkie terminy zajęć dla poszczególnych grup sekcji znajdują się na zamieszczonych plakatach.

Przypominamy, że płatności za zajęcia należy regulować do 15 dnia każdego miesiąca.

Biuro MGOKiS Dobczyce jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-21:00. W listopadzie sobotni dyżur wpłat biura MGOKiS przypada 07.11.2020r. od godz. 8:00 do 14:00.

Od 24 października 2020r. wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Limity dot. zgromadzeń publicznych i spotkań (5 osób) „nie dotyczą miejsc kultury”. Zajęcia prowadzone przez MGOKiS Dobczyce odbywają się według stałego harmonogramu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o ewentualnych zmianach. Wszystkie aktualności zamieszczane są na naszym FB oraz na stronie internetowej.

***

Ważne informacje dla rodziców uczestników zajęć MGOKiS Dobczyce na czas obowiązywania stanu epidemii.

1. Zajęcia stałe prowadzone są w nowym reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS, wytycznymi Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją wszystkich wewnętrznych regulacji MGOKiS związanych z Covid-19.

2. Wszyscy rodzice i dzieci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach MGOKIS oraz do przestrzegania jego zapisów, a także do przestrzegania regulaminów pomieszczeń , w których odbywają się zajęcia i do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i złożenie przed 1 zajęciami „Umowy uczestnictwa dziecka/osoby dorosłej w zajęciach” oraz „Oświadczenia osoby uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez MGOKiS Dobczyce, w czasie obowiązywania stanu epidemii Covid-19”. Brak złożonych i podpisanych dokumentów będzie skutkować niewpuszczeniem uczestnika na zajęcia.

***Dokumenty do pobrania:
http://www.mgokis.dobczyce.pl/2020/09/21/zajecia-stale-dokumenty-do-pobrania/

3. Płatność za zajęcia będzie możliwa w godzinach pracy biura MGOKiS, w tymczasowym punkcie obsługi klienta, przy biurze MGOKiS. Ze względów bezpieczeństwa, przy okienku może przebywać tylko 1 osoba. Rekomendujemy płatność bezgotówkową.

4. Wszystkich uczestników obowiązuje częste mycie i dezynfekcja rąk. Na terenie MGOKiS wywieszone zostały, zgodnie z zaleceniami GIS plakaty i instrukcje dotyczące m. in. ograniczania rozprzestrzeniania Covid-19, zasad prawidłowego mycia dezynfekcji rąk, bezpiecznego ściągania maseczek i rękawiczek. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z nimi.

6. Na terenie MGOKiS Dobczyce, aż do odwołania, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, a samą maseczkę/przyłbicę można zdjąć dopiero w sali, na której będą odbywać się zajęcia. Wyposażenie dzieci w maseczki jest obowiązkiem rodziców.

7. Na terenie MGOKiS Dobczyce, aż do odwołania, obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (min. 2 metry).

8. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak chorób układu oddechowego, które nie przebywają w kwarantannie, nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie Covid-19 lub z osobą poddaną kwarantannie, które w ciągu 14 dni nie przebywały zagranicą, w krajach o zwiększonej emisji zachorowań na COViD-19 i nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy.

9. Uczestnik zajęć/ Opiekun niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania biura MGOKiS o wszystkich zmianach, które zaistnieją już po podpisaniu oświadczenia, zwłaszcza o pobycie na kwarantannie lub potwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

10. Niepełnoletniego uczestnika zajęć może przyprowadzać i odbierać wyłącznie osoba zdrowa (jw.), z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.

11. Ze względów bezpieczeństwa, wskazane jest, aby w budynku przebywała jak najmniejsza liczba osób. Dziecku może towarzyszyć wyłącznie 1 opiekun, który przyprowadza dziecko na zajęcia i odbiera z zajęć po ich zakończeniu (nie czeka na dziecko). W MGOKiS obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych i oczekujących na uczestników zajęć. Wyjątek stanowią opiekunowie najmłodszych (3,5-4 letnich) uczestników zajęć.

13. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (optymalnie 5 minut wcześniej), niedopuszczalne jest spóźnianie się i czekanie na zajęcia w budynku. Godziny zajęć zostaną ustalone w taki sposób, aby zminimalizować stykanie się ze sobą uczestników z różnych grup i umożliwić wietrzenie sali oraz dezynfekcję sprzętu.

14. Uczestnicy zajęć mogą być poddawani pomiarowi temperatury ciała (termometr czołowy bezdotykowy). Kontrola może mieć charakter regularny, okresowy albo wyrywkowy, w zależności od panującego stanu epidemiologicznego. Osoby, u których temperatura ciała przekroczy 37,5 stopnia nie będą wpuszczane na zajęcia.

15. Jeżeli uczestnik zajęć zacznie wykazywać w trakcie zajęc niepokojące objawy infekcji, zostanie odizolowany od grupy (wyznaczone izolatorium), gdzie będzie oczekiwał na rodziców i/lub odpowiednie służby. Rodzic jest zobowiązany do odbierania telefonu podanego na oświadczeniu i niezwłocznego zjawienia się po sygnale

16. Zabrania się przynoszenia na zajęcia zbędnych przedmiotów, ozdób, biżuterii, kosmetyków pylących, zabawek i innych przedmiotów, które mogą zwiększać potencjalne ryzyko przeniesienia wirusa. W czasie zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

17. W czasie zajęć prowadzonych w MGOKiS Dobczyce oraz w przerwach między nimi (sale zajęć, aula i korytarze) aż do odwołania, obowiązuje zakaz spożywania pokarmów.

18. Uczestnik zajęć może mieć ze sobą butelkę wody, która powinna być podpisana.

19. Niedopuszczalne jest ćwiczenie w tych samych butach, w których przyszło się na zajęcia. Obuwie należy zmienić bezpośrednio przed zajęciami w szatni lub wyznaczonym do tego miejscu.

20. Ważne informacje i komunikaty dotyczące zajęć publikowane są zawsze na stronie internetowej MGOKiS, na Facebooku, na tablicy ogłoszeń. Prosimy o śledzenie na bieżąco aktualizacji i maila. Drogą smsową kontaktujemy się z rodzicami wyłącznie w nagłych przypadkach (np. choroba instruktora zgłoszona w dniu planowanych zajęć.)

Kontakt do biura MGOKiS:
Tel. 12 2716 757
Tel. kom. 533 990 660
e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl
Facebook: www.facebook.com/mgokisdobczyce1
Strona internetowa: www.mgokis.dobczyce.pl

Skip to content