Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Orlik

 

Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, zlokalizowany przy ul. Parkowej 4, otwarty został w grudniu 2011 roku. W skład nowoczesnego obiektu wchodzi boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą, o wymiarach 30×62 m (pole gry 26x56m) oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego oraz boule, o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m).
Budowa kompleksu boisk to zasługa połączonych sił Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego oraz Gminy Dobczyce. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł.

 

 

 

 

Animatorzy Orlika

Mirosław Grandys – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; lubiany i ceniony nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pan Grandys cały czas podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach (m.in. kurs kierowników wycieczek, kurs: podstawowe zabiegi w pierwszej pomocy przedmedycznej)

 

Piotr Godula – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; znany, lubiany i ceniony nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej, czynny zawodnik z wieloletnim stażem. Sport jest jego wielką pasją. Pan Godula cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe (studia podyplomowe – tytuł menedżera sportu)

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W DOBCZYCACH

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

2. Boiska czynne są w następujących terminach:

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów w czasie trwania roku szkolnego:

poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

b) godziny otwarcia dla wszystkich chętnych:

poniedziałek-piątek: 16:00-22:00

sobota, niedziela: 14:00-20:00

3.W lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu lub zamknąć go do czasu ustąpienia w/w

5. Zajęcia sportowe w terminach określonych w pkt. 2a odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi nauczyciel.

6. Zajęcia sportowe w terminach określonych w pkt. 2b koordynuje nauczyciel, trener, opiekun grupy lub animator orlika.

7. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu na zasadzie wypełnienia odpowiedniego formularza. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać w stanie nienaruszonym. Za powstałe usterki, lub zniszczenie sprzętu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.

8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu nie wcześniej jednak niż z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. W okresie zimowym korzystający z obiektu zobowiązani są do pomocy w odśnieżaniu boiska.

11. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z szatni. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Za powstałe usterki, lub zniszczenie mienia obiektu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia. 12. Teren objęty jest ciągłym nadzorem.

13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 14. 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,

b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, żucia gumy,

f) przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej,

k) wprowadzania zwierząt,

l) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

m) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.

15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: – legitymować osoby korzystające z obiektu – nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju – zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie – nakazać opuszczenie terenu boisk – zakazać dalszych wstępów na kompleks – wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub części – odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu – nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym

16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywanie będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

18. Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2011

 

Z Orlika można korzystać pod opieką animatora w następujących terminach:

Poniedziałek – Piątek: 16:00-22:00

Sobota: 14:00-20:00

Niedziela: 16:00-20:00

 

W okresie zimowym (od grudnia)

Poniedziałek – Piątek: 16:00-22:00

Sobota: 14:00-20:00

Niedziela: 10:00 – 14:00

 

 

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 boisko udostępniane jest na realizację celów dydaktycznych przez Szkołę Podstawową w Dobczycach.

 

 

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

ul. Parkowa 4

32-410 Dobczyce

 

Mirosław Grandys:

tel. 661 954 267

 

Piotr Godula:

tel. 501 708 055

Skip to content