Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Orlik

Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, zlokalizowany przy ul. Parkowej 4, otwarty został w grudniu 2011 roku. W skład nowoczesnego obiektu wchodzi boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą, o wymiarach 30×62 m (pole gry 26x56m) oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego oraz boule, o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m).
Budowa kompleksu boisk to zasługa połączonych sił Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego oraz Gminy Dobczyce. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł.

W 2019 roku zmodernizowano powierzchnię boiska. Zakres prac w ramach inwestycji objął m.in.: wykonanie podbudowy, drenaż i wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy. Modernizacja znacznie polepszyła stan wysłużonego już boiska.

Wartość inwestycji to  436 986,48 zł, z czego 136 000,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez Gminę Dobczyce w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Kompleks boisk sportowych Orlik przy ul. Parkowej, boisko do piłki nożnej.

Animatorzy orlika:

Mirosław Grandys – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; lubiany i ceniony nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pan Grandys cały czas podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach (m.in. kurs kierowników wycieczek, kurs: podstawowe zabiegi w pierwszej pomocy przedmedycznej)

Piotr Godula – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; znany, lubiany i ceniony nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej, czynny zawodnik z wieloletnim stażem. Sport jest jego wielką pasją. Pan Godula cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe (studia podyplomowe – tytuł menedżera sportu)

 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych: „Moje Boisko – Orlik 2012” w Dobczycach

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.
 2. Boiska czynne są w następujących terminach: poniedziałek – piątek – 08:00-16:00 – zajęcia szkolne dla uczniów (w czasie trwania roku szkolnego), poniedziałek -piątek – 16:00 – 22:00, soboty 14:00-20:00 – obiekt otwarty dla wszystkich.
 3. W lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu lub zamknąć go do czasu ustąpienia w/w zjawisk.
 5. Zajęcia sportowe w terminach określonych w pkt. 2a odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi nauczyciel.
 6. Zajęcia sportowe koordynuje nauczyciel, trener, opiekun grupy lub animator orlika.
 7. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu na zasadzie wypełnienia odpowiedniego formularza. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać w stanie nienaruszonym. Za powstałe usterki, lub zniszczenie sprzętu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.
 8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu nie wcześniej jednak niż z tygodniowym wyprzedzeniem.
 10. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. W okresie zimowym korzystający z obiektu zobowiązani są do pomocy w odśnieżaniu boiska.
 11. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z szatni. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Za powstałe usterki, lub zniszczenie mienia obiektu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.
 12. Teren objęty jest ciągłym nadzorem.
 13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 14.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców, użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, żucia gumy, przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej, wprowadzania zwierząt, korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.
 15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: legitymować osoby korzystające z obiektu, nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk, zakazać dalszych wstępów na kompleks, wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub części, odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu, nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym.
 16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
 17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywanie będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2011

Z boisk można korzystać w następujących terminach:

 • poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 – wyłącznie zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach (w czasie roku szkolnego)
 • poniedziałek – piątek 16:00 – 22:00 – obiekt otwarty dla wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z animatorem orlika
 • sobota – 14:00 – 2:00 – obiekt otwarty dla wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z animatorem orlika

Kompleks Boisk Sportowych „Orlik” udostępniany jest nieodpłatnie dla wszystkich korzystających przez cały rok, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne i epidemiologiczne. Przerwy w udostępnianiu obiektu związane mogą być ze złymi warunkami pogodowymi, a także z pracami konserwatorskimi i wymianą granulatu.

 

 

Dane teleadresowe:

 • „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
 • ul. Parkowa 4
 • 32-410 Dobczyce

Animatorzy Orlika:

 • Mirosław Grandys, tel. 661 954 267
 • Piotr Godula, tel. 501 708 055
Skip to content