Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Aula widowiskowa

 

Aula widowiskowa usytuowana jest na parterze Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Jej całkowita powierzchnia wynosi ok 600 m². Sala składa się ze sceny o wymiarach 14m x 11m oraz widowni, mogącej pomieścić 447 osób (329 miejsc na powierzchni płaskiej, 118 miejsc na platformach teleskopowo-zsuwanych). Aula jest idealnym miejscem na organizację koncertów, przedstawień teatralnych, kabaretowych czy dużych konferencji.

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z AULI WIDOWISKOWEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DOBCZYCACH

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Aula jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania kultury w zakresie wydarzeń scenicznych do których jest przygotowana i wyposażona.

2. Aula może również służyć innym celom, w tym do odbywania imprez okolicznościowych i o innym charakterze, po uzyskaniu zgody dyrektora MGOKiS.

3. Celem wprowadzenia regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w auli.

4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) MGOKiS Dobczyce – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach ul. Szkolna 43,

b) aula – aula widowiskowa MGOKiS Dobczyce wraz z zapleczem i sanitariatami,

c) organizator zewnętrzny – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą wydarzenie sceniczne, imprezę lub zajęcia,

d) impreza – wydarzenie sceniczne – spektakl, koncert, impreza okolicznościowa,

e) zajęcia – zajęcia artystyczne i inne dla dzieci , młodzieży i dorosłych (np. próby).

5. Z sali mogą nieodpłatnie korzystać sekcje i koła MGOKiS Dobczyce pod nadzorem instruktora lub opiekuna.

6. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z sal pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.

7. Za bezpieczeństwo osób przebywających w auli odpowiadają organizatorzy poszczególnych eventów.

8. Udostępnienie sali organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie porozumienia zawartego z dyrektorem MGOKiS Dobczyce.

9. Za korzystanie z sali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora MGOKiS.

 

§2 ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W IMPREZIE

1. Zakupienie biletu lub wejście do sali na imprezę bezpłatną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie o ile taka informacje się na nim znajduje.

4. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów telefonicznych. Przed rozpoczęciem imprezy zaleca się wyłączenie telefonów komórkowych, ponieważ nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.

5. Podczas imprezy organizowanej w auli widowiskowej zabrania się:

– dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu , dźwięku i koncertów profesjonalnych artystów bez zgody organizatora,

– zachowania zakłócającego innym odbiór koncertu, spektaklu czy imprezy.

6. W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową koniecznością opuszczenia obiektu.

7. Szatnia auli widowiskowej jest bezpłatna i dozorowana podczas imprez organizowanych przez MGOKiS Dobczyce, (w przypadku innego organizatora obsługa szatni jest po stronie wynajmującego salę ).

8. Rezerwacji biletów na imprezę można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 533 990 660.

9. Cena biletu jest zmienna w zależności od proponowanej imprezy.

 

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z SALI

1. Każdy kto przebywa w auli powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.

2. Obowiązkiem osób korzystających z sali jest:

a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia auli,

b) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.

3.Na terenie sali wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) przebywania widzów w czasie prowadzonych prób i zajęć,

b) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających

, c) spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu,

d) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów ( zaplecze sceny, garderoby), e) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

f) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,

g) używania jakichkolwiek źródeł ognia,

h) zaśmiecania sali i przyległych pomieszczeń,

i) wprowadzania zwierząt,

j) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych, przeprowadzania spotkań i zebrań bez zgody dyrektora MGOKiS Dobczyce,

k) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia),

l) wnoszenia butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału, z wyjątkiem napojów w plastikowych lub kartonowych opakowaniach po otrzymaniu stosownej zgody.

 

§4 ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH

1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń scenicznych zobowiązani są do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami bhp i ppoż.

2. MGOKiS nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń nie stanowiących jego własności.

3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika MGOKiS Dobczyce.

§5 DO OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA IMPREZY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI

1.Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.

2.Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.

3.Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren sali przedmioty niebezpieczne.

4.Usuwanie z terenu sali osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy.

5.Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy oraz niszczenia mienia MGOKiS Dobczyce.

6.Zapewnienie drożności wejść i wyjść z sal.

7.Niezwłoczne poinformowanie MGOKiS Dobczyce o szkodach w mieniu , powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.

8.Pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z sali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

2.Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie sali ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.

3. Pracownicy MGOKiS Dobczyce mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z auli. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w sali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w sali po każdych zajęciach.

5. Klucze do sali mogą pobierać osoby upoważnione, potwierdzając pobranie i zdanie czytelnym podpisem. Osoba pobierająca klucze odpowiada za przedmioty pozostawione w auli i pomieszczeniach do niej przylegających (szatnie, sanitariaty itd.).

6. MGOKiS Dobczyce nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie auli i pomieszczeniach przylegających przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze. 7.Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania auli należy kierować do biura MGOKiS Dobczyce tel. 533 990 660 lub bezpośrednio do dyrektora. 8.Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WYNAJEM AULI WIDOWISKOWEJ

 

WYNAJEM KOMERCYJNY:

Podane ceny są cenami brutto

Szkolenia, prelekcje, spotkania  ( z nagłośnieniem i oświetleniem) – 300 zł / h

Spektakl odpłatny, organizowany dla dzieci i młodzieży –  550 zł / 1 spektakl

Spektakl. kabaret, przedstawienie (bez nagłośnienia i oświetlenia) – 2214 zł

Spektakl, kabaret, przedstawienie (z oświetleniem) – 2460 zł

Spektakl, kabaret, przedstawienie (z nagłośnieniem i oświetleniem) – 2829 zł

 

Kabaret, przedst

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wynajmujący dokonuje wpłaty za wynajem na podstawie faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

W przypadku wynajmu auli istnieje możliwość negocjacji cen, w zależności od wielkości imprezy, wymagań technicznych i personalnych oraz liczby wynajmowanych godzin.

Wynajem auli może być zrealizowany na podstawie przesłanego przez wynajmującego zamówienia, podpisanej umowy najmu lub udostępnienia, korespondencji mailowej lub zgłoszenia telefonicznego.

 

WYNAJEM NIEKOMERCYJNY i UDOSTĘPNIANIE AULI

Wynajem auli na niekomercyjną działalność statutową i spotkania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, instytucji działających na rzecz lokalnej ludności oraz na działalność charytatywną może być realizowany po obniżonych stawkach lub nieodpłatnie, po odpowiednim umotywowaniu przez daną jednostkę i wyrażeniu zgody przez Dyrektora MGOKiS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

ul. Szkolna 43

32-410 Dobczyce

 

Biuro MGOKiS

tel. 12 27 16 757

tel. kom. (+48) 533 990 660

fax. 12 27 16 758 e-

mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

Skip to content