Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zajęcia feryjne – ważne informacje dla rodziców

Po opublikowaniu oferty, rozpoczynamy zapisy na zajęcia organizowane w czasie ferii.
Przed zapisaniem dziecka na zajęcia feryjne, bardzo prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w zajęciach. Przypominamy, że każdy rodzic zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji udziału dziecka w zajęciach w czasie ferii oraz podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku

Zajęcia feryjne – warunki uczestnictwa

1.Każdy rodzic zapisujący dziecko na zajęcia w czasie ferii zimowych i letnich, zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz do wypełnienia deklaracji udziału w zajęciach, do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i zgody na przetwarzanie wizerunku. Wiąże się to z koniecznością osobistego zapisania dziecka w biurze MGOKiS. Deklarację wypełnia się tylko raz, bez względu na liczbę wybranych zajęć. Druk dostępny jest na stronie internetowej www.mgokis.dobczyce.pl oraz w biurze MGOKiS.

Deklaracja udziału dziecka w zajęciach feryjnych + klauzula rodo

2. Osoby, które dokonają zapisu telefonicznego, za pośrednictwem poczty e-mail lub portalu społecznościowego, zobowiązane są do zgłoszenia się w biurze MGOKiS w tym samym dniu, celem wypełnienia stosownych dokumentów i dokonania wpłaty (w przypadku zajęć odpłatnych). W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, pracownik biura MGOKiS może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na dopełnienie formalności. Niedopełnienie wymogów formalnych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach.

3. Po zapełnieniu się wszystkich wolnych miejsc w grupach, otwarta zostanie lista rezerwowa. Osoby oczekujące na liście rezerwowej będą informowane na bieżąco telefonicznie o wolnych miejscach.

4. Należność za udział dziecka w zajęciach w czasie ferii letnich i zimowych należy uregulować w dniu zapisu (wyjątek – zajęcia z gliny i mozaiki płatne u instruktora w dniu zajęć).

5. W przypadku rezygnacji z zajęć odpłatnych, wcześniej zarezerwowanych i opłaconych, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty. Uwzględniane będą jedynie przypadki losowe, pod warunkiem, że miejsce osoby rezygnującej wypełni osoba z listy rezerwowej. Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania biura MGOKiS o zaistniałej sytuacji.

6. W przypadku zajęć nieodpłatnych, rodzic zobowiązany jest do poinformowania biura MGOKiS o nieobecności dziecka. Umożliwi to zapisanie dzieci oczekujących na listach rezerwowych.

7. W czasie ferii letnich i zimowych, oprócz zajęć, MGOKiS może także organizować wypoczynek w formie półkolonii. W przypadku tej formy aktywności obowiązuje odrębny regulamin i odrębne dokumenty.

8. Dane osobowe uczestników przetwarzane są dla celów statutowych MGOKiS (rekrutacja na zajęcia, organizacja zajęć wakacyjnych, kontakt z rodzicami). Wizerunek dziecka może być publikowany na stronie internetowej, facebooku oraz w miesięczniku „Tapeta”, dla celów promocji zajęć.

Skip to content