Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Kultura i zajęcia w czerwonej strefie

Od 24 października 2020r. (do 6 listopada 2020r.) wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. W instytucjach kultury obowiązuje limit max. 25% publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości oraz obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. Zajęcia prowadzone przez MGOKiS Dobczyce odbywają się według stałego harmonogramu.

Limity dot. zgromadzeń publicznych i spotkań (5 osób) „nie dotyczą miejsc kultury”. Będziemy Państwa na bieżąco informować o ewentualnych zmianach.

Ważne informacje dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MGOKiS, w czasie trwania pandemii:

 1. Zajęcia stałe prowadzone są w nowym reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS, wytycznymi Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją wszystkich wewnętrznych regulacji MGOKiS związanych z Covid-19.
 2. Wszyscy rodzice i dzieci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach MGOKIS oraz do przestrzegania jego zapisów, a także do przestrzegania regulaminów pomieszczeń , w których odbywają się zajęcia i do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i złożenie przed 1 zajęciami „Umowy uczestnictwa dziecka/osoby dorosłej w zajęciach” oraz „Oświadczenia osoby uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez MGOKiS Dobczyce, w czasie obowiązywania stanu epidemii Covid-19”. Brak złożonych i podpisanych dokumentów będzie skutkować niewpuszczeniem uczestnika na zajęcia.
 3. Płatność za zajęcia będzie możliwa w godzinach pracy biura MGOKiS, w tymczasowym punkcie obsługi klienta, przy biurze MGOKiS. Ze względów bezpieczeństwa, przy okienku może przebywać tylko 1 osoba. Rekomendujemy płatność bezgotówkową.
 4. Wszystkich uczestników obowiązuje częste mycie i dezynfekcja rąk. Na terenie MGOKiS wywieszone zostały, zgodnie z zaleceniami GIS plakaty i instrukcje dotyczące m. in. ograniczania rozprzestrzeniania Covid-19, zasad prawidłowego mycia dezynfekcji rąk, bezpiecznego ściągania maseczek i rękawiczek. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z nimi.
 5. Na terenie MGOKiS Dobczyce, aż do odwołania, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, a samą maseczkę/przyłbicę można zdjąć dopiero w sali, na której będą odbywać się zajęcia. Wyposażenie dzieci w maseczki jest obowiązkiem rodziców.
 6. Na terenie MGOKiS Dobczyce, aż do odwołania, obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (min. 2 metry).
 7. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak chorób układu oddechowego, które nie przebywają w kwarantannie, nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie Covid-19 lub z osobą poddaną kwarantannie, które w ciągu 14 dni nie przebywały zagranicą, w krajach o zwiększonej emisji zachorowań na COViD-19 i nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy.
 8. Uczestnik zajęć/ Opiekun niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania biura MGOKiS o wszystkich zmianach, które zaistnieją już po podpisaniu oświadczenia, zwłaszcza o pobycie na kwarantannie lub potwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
 9. Niepełnoletniego uczestnika zajęć może przyprowadzać i odbierać wyłącznie osoba zdrowa (jw.), z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.
 10. Ze względów bezpieczeństwa, wskazane jest, aby w budynku przebywała jak najmniejsza liczba osób. Dziecku może towarzyszyć wyłącznie 1 opiekun, który przyprowadza dziecko na zajęcia i odbiera z zajęć po ich zakończeniu (nie czeka na dziecko). W MGOKiS obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych i oczekujących na uczestników zajęć. Wyjątek stanowią opiekunowie najmłodszych (3,5-4 letnich) uczestników zajęć.
 11. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (optymalnie 5 minut wcześniej), niedopuszczalne jest spóźnianie się i czekanie na zajęcia w budynku. Godziny zajęć zostaną ustalone w taki sposób, aby zminimalizować stykanie się ze sobą uczestników z różnych grup i umożliwić wietrzenie sali oraz dezynfekcję sprzętu.
 12. Uczestnicy zajęć mogą być poddawani pomiarowi temperatury ciała (termometr czołowy bezdotykowy). Kontrola może mieć charakter regularny, okresowy albo wyrywkowy, w zależności od panującego stanu epidemiologicznego. Osoby, u których temperatura ciała przekroczy 37,5 stopnia nie będą wpuszczane na zajęcia.
 13. Jeżeli uczestnik zajęć zacznie wykazywać w trakcie zajęć niepokojące objawy infekcji, zostanie odizolowany od grupy (wyznaczone izolatorium), gdzie będzie oczekiwał na rodziców i/lub odpowiednie służby. Rodzic jest zobowiązany do odbierania telefonu podanego na oświadczeniu i niezwłocznego zjawienia się po sygnale
 14. Zabrania się przynoszenia na zajęcia zbędnych przedmiotów, ozdób, biżuterii, kosmetyków pylących, zabawek i innych przedmiotów, które mogą zwiększać potencjalne ryzyko przeniesienia wirusa. W czasie zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
 15. W czasie zajęć prowadzonych w MGOKiS Dobczyce oraz w przerwach między nimi (sale zajęć, aula i korytarze) aż do odwołania, obowiązuje zakaz spożywania pokarmów.
 16. Uczestnik zajęć może mieć ze sobą butelkę wody, która powinna być podpisana.
 17. Niedopuszczalne jest ćwiczenie w tych samych butach, w których przyszło się na zajęcia. Obuwie należy zmienić bezpośrednio przed zajęciami w szatni lub wyznaczonym do tego miejscu.
 18. Ważne informacje i komunikaty dotyczące zajęć publikowane są zawsze na stronie internetowej MGOKiS, na Facebooku, na tablicy ogłoszeń. Prosimy o śledzenie na bieżąco aktualizacji i maila. Drogą smsową kontaktujemy się z rodzicami wyłącznie w nagłych przypadkach (np. choroba instruktora zgłoszona w dniu planowanych zajęć).

Kontakt do biura MGOKiS:
Tel. 12 2716 757
Tel. kom. 533 990 660
e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl
profil w mediach społecznościowych: Przejdź do Facebook MGOKiS Dobczyce

Grafika pochodzi z KPRM i dotyczy nowych zasad bezpieczeństwa związanych z Covid-19, obowiązujących od 24 października. Więcej informacji w tekście.
Skip to content