Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Ograniczenie działalności sportowej przedłużone

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, do 14 marca 2021, działalność związana ze sportem i rekreacją (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności, w dziale 93.0), polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest możliwa bez udziału publiczności, wyłącznie w następujących przypadkach:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2));
 • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
 • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
 • sportowców uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 • zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
 • prowadzenia szkoleń i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
 • organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
 • organizowania zajęć i wydarzeń na obiektach sportowych na otwartym powietrzu;
 • organizowania zajęć na kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;
 • działania basenów.

Warunkiem jest organizowanie współzawodnictwa bez udziału publiczności oraz posiadanie dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednią międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym, należącą do takiej federacji, akademicki zawiązek sportowy albo polski związek sportowy.

Co to w praktyce oznacza dla nas?

W okresie od 01.03.2021 do 14.03.2021:

 • hala sportowa będzie niedostępna dla wszystkich wynajmujących, którzy nie spełniają kryteriów zawartych w rozporządzeniu,
 • zajęcia sportowe prowadzone przez MGOKiS Dobczyce (gimnastyka sportowa, gimnastyka korekcyjna) będą w dalszym ciągu zawieszone
 • stoły do tenisa oraz bilard nie będą udostępniane.

Od 12 lutego 2021r. dopuszczalne jest uprawianie sportu na świeżym powietrzu bez udziału publiczności, m. in. na kortach i orlikach. Po wcześniejszym ustaleniu terminów z animatorami, orlik przy ul. Parkowej 4 będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Od 1 marca 2021 wznowione zostają zajęcia łucznicze na terenie zielonym przy RCOS. Zajęcia uzależnione są od warunków pogodowych.

Biały napis "Ważny komunikat" na czerwonym tle
Skip to content