Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Ograniczenia działalności sportowej przedłużone do 9 kwietnia 2021

Informujemy, że zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów, od 20 marca do 9 kwietnia 2021, działalność związana ze sportem i rekreacją (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności, w dziale 93.0), polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest możliwa bez udziału publiczności, wyłącznie w następujących przypadkach:

  • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2));
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
  • sportowców uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Warunkiem umożliwiającym prowadzenie działalności sportowej jest organizowanie współzawodnictwa tylko i wyłącznie bez udziału publiczności oraz posiadanie dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednią międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym, należącą do takiej federacji, akademicki zawiązek sportowy albo polski związek sportowy.

Co to oznacza w praktyce dla nas?
W okresie od 20.03.2021 do 9.04.2021:

  • hala sportowa będzie niedostępna dla wszystkich wynajmujących, którzy nie spełniają kryteriów zawartych w rozporządzeniu,
  • zajęcia sportowe prowadzone przez MGOKiS Dobczyce (gimnastyka sportowa, gimnastyka korekcyjna, łucznictwo) będą w dalszym ciągu zawieszone,
  • stoły do tenisa oraz bilard nie będą udostępniane,
  • kompleks boisk sportowych „orlik” będzie dostępny tylko dla osób spełniających kryteria zawarte w rozporządzeniu.

Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących przepisów. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Biały napis "Ważny komunikat" na czerwonym tle
Skip to content