Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zajęcia wakacyjne – ważne informacje dla rodziców

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi nowa oferta zajęć dla dzieci. Przed zapisaniem dziecka na zajęcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami dla rodziców oraz z oświadczeniem, które należy złożyć przed pierwszymi zajęciami.Oświadczenie będzie obowiązywać przez cały okres ferii letnich.

Zapisy na zajęcia obowiązywać będą od momentu opublikowania poszczególnych plakatów w internecie.

Ważne informacje dla rodziców:

  • Każdy rodzic zapisujący dziecko na zajęcia w czasie ferii letnich i zimowych, zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz do wypełnienia deklaracji udziału w zajęciach, do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i zgody na przetwarzanie wizerunku. Wiąże się to z koniecznością osobistego zapisania dziecka w biurze MGOKiS. Deklarację wypełnia się tylko raz, bez względu na liczbę wybranych zajęć. Druk dostępny jest na stronie internetowej oraz w biurze MGOKiS.
  • Osoby, które dokonają zapisu telefonicznego, za pośrednictwem poczty e-mail lub portalu społecznościowego, zobowiązane są do zgłoszenia się w biurze MGOKiS w tym samym dniu, celem wypełnienia stosownych dokumentów i dokonania wpłaty (w przypadku zajęć odpłatnych). W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, pracownik biura MGOKiS może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na dopełnienie formalności. Niedopełnienie wymogów formalnych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach.
  • Po zapełnieniu się wszystkich wolnych miejsc w grupach, otwarta zostanie lista rezerwowa. Osoby oczekujące na liście rezerwowej będą informowane na bieżąco telefonicznie o wolnych miejscach.
  • Należność za udział dziecka w zajęciach w czasie ferii letnich i zimowych należy uregulować najpóźniej w dniu zajęć.
  • W przypadku rezygnacji z zajęć odpłatnych, wcześniej zarezerwowanych i opłaconych, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty. Uwzględniane będą jedynie przypadki losowe, pod warunkiem, że miejsce osoby rezygnującej wypełni osoba z listy rezerwowej. Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania biura MGOKiS o zaistniałej sytuacji.
  • W przypadku zajęć nieodpłatnych, rodzic zobowiązany jest do poinformowania biura MGOKiS o nieobecności dziecka. Umożliwi to zapisanie dzieci oczekujących na listach rezerwowych.
  • W czasie ferii letnich i zimowych, oprócz zajęć, MGOKiS organizuje także wypoczynek w formie półkolonii. W przypadku tej formy aktywności obowiązuje odrębny regulamin i odrębne dokumenty.
  • Dane osobowe uczestników przetwarzane są dla celów statutowych MGOKiS (rekrutacja na zajęcia, organizacja zajęć wakacyjnych, kontakt z rodzicami). Wizerunek dziecka może być publikowany na stronie internetowej, Facebooku oraz w miesięczniku „Tapeta”, dla celów promocji zajęć.
  • Informacji o zajęciach udzielają pracownicy MGOKiS Dobczyce pod nr tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757

Obrazek o charakterze czysto dekoracyjnym. Czerwony napis na żółtym tle: Zajęcia wakacyjne - ważne informacje dla rodziców.
Skip to content