Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Plakat z ofertą zajęć MGOKIS Dobczyce na rok 2023/2024, utrzymany w kolorach: zielonym, czerwonym, żółtym, niebieskim i białym. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny, dotyczący zajęć z gimnastyki sportowej, z motywem gimnastyka. Więcej informacji w tekście.
Wielokolorowy plakat dotyczący zajęć z hip hopu, z motywem tancerza. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć Intox Pompon, utrzymany w kolorystyce bieli, różu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć K-POP Dance, z wizerunkiem instruktorki, utrzymany w kolorystyce, czerni, brązów i koloru morskiego. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny, utrzymany w kolorach szarości, błękitu, czerwieni i żółci, dotyczący zajęć z gimnastyki korekcyjnej, z motywem dzieci ćwiczących z piłkami. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć latino solo, z motywem tancerki, utrzymany w kolorystyce pomarańczu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny dotyczący naboru do Orkiestry Dętej Barka Nowa Wieś, z motywem saksofonu, utrzymany w kolorystyce pomarańczu, żółci i złota. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny dotyczący naboru do Orkiestry Dętej Dobczyce, z motywem saksofonu, utrzymany w kolorystyce brązów i złota. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru do Sekcji Wokalnej Muzopozytywni, z motywem mikrofonu w dłoni, utrzymany w kolorystyce pomarańczu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do grup kółka plastycznego, z motywem kolorowych kredek. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru do Sekcji Wokalnej MGOKIS, z motywem mikrofonu w dłoni, utrzymany w kolorystyce czerwieni i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zapisów na zajęcia z tańca nowoczesnego, z motywem tancerzy, utrzymany w kolorystyce granatu, błękitu, różu i czerwieni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru na zajęcia tańca towarzyskiego, z motywem tańczącej pary, utrzymany w kolorystyce fuksji, czerni i fioletu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach na zajęcia taneczno-baletowe, z motywem tancerki, utrzymany w kolorystyce fuksji i różu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zajęciach baletowych, utrzymany w kolorystyce różu i fuksji, z motywem baletnicy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem młodych tancerzy w strojach krakowskich (2 dziewczynki, 2 chłopców). Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem dwojga tancerzy w strojach ludowych. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem 5 tancerzy w strojach ludowych. Więcej informacji w tekście.

Newsletter

Ostatnie wpisy

Facebook
BIP

Zajęcia stałe MGOKIS – ważne informacje i dokumenty do pobrania

Informujemy, że od 1 października 2022 roku rozpoczynają się zajęcia stałe. Wszyscy zapisani uczestnicy już otrzymali lub dopiero otrzymają wiadomości SMS, dotyczące spotkań organizacyjnych i/lub terminów rozpoczęcia zajęć.

Wszyscy pełnoletni uczestnicy oraz rodzice niepełnoletnich uczestników, zarówno nowych, jak i kontynuujących, zobowiązani są do złożenia stosownej umowy uczestnictwa w zajęciach, nie później niż przed 2 zajęciami. Brak złożonej umowy do 15 października będzie skutkował brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Ważne informacje dla rodziców:

 • Wszyscy rodzice i dzieci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach MGOKIS oraz do przestrzegania jego zapisów, a także do przestrzegania regulaminów pomieszczeń , w których odbywają się zajęcia i do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż.
 • Każdy pełnoletni uczestnik/ rodzic niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych przez MGOKiS, poprzez wypełnienie „Umowy uczestnictwa dziecka w zajęciach” oraz do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku. Dokumenty należy złożyć w MGOKiS w dniu rozpoczęcia zajęć, a jeśli to niemożliwe, nie później niż do 15 października. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie prawidłowo i czytelnie wypełnionych dokumentów.
 • Ważne informacje i komunikaty dotyczące zajęć publikowane są zawsze na stronie internetowej MGOKiS, na Facebooku, na tablicy ogłoszeń. Prosimy o śledzenie na bieżąco aktualizacji i maila. Drogą smsową kontaktujemy się z rodzicami wyłącznie w nagłych przypadkach (np. choroba instruktora zgłoszona w dniu planowanych zajęć).
 • Każde dziecko uczestniczące w zajęciach powinno posiadać ubezpieczenie NNW.
 • Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie instruktora o problemach zdrowotnych dziecka, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w zajęciach (instruktor musi wiedzieć, jak zareagować w przypadku, gdyby coś złego zaczęło się z dzieckiem dziać (padaczka, astma, alergia itp.…).
 • Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu, za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia oraz do punktualnego odbierania dziecka. O ewentualnych spóźnieniach należy poinformować instruktora.
 • Instruktor odpowiada za dziecko od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest do dostosowania się do wszystkich poleceń instruktora i pracowników merytorycznych Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać obiektów pomieszczeń, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.
 • O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni lub sali w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika MGOKiS. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sal ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic tej osoby. Odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastacje wynikające z niewłaściwego zachowania uczestników zajęć ponoszą uczestnicy zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice. Jeżeli zniszczenia zostały dokonane przez kilku uczestników, odpowiedzialność jest solidarna
 • Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującym cennikiem i do systematycznego regulowania należności z tytułu udziału w zajęciach. Należność za zajęcia reguluje się z góry za dany miesiąc w dniu pierwszych zajęć. W przypadku niemożności uregulowania należności w pierwszym dniu zajęć, należy to zrobić nie później niż do 15 dnia danego miesiąca w siedzibie MGOKiS, czynnej od poniedziałku do piątku, od godziny 08:00 do 21:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca. Jeżeli pierwsza sobota miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy (święto), płatność przypada na drugą lub kolejną sobotę miesiąca. Opłata za zajęcia jest stała i nie podlega zwrotom. Jednorazowa nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do pomniejszenia naliczanej kwoty. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach przysługuje mu prawo do odrobienia zajęć w grupie dostosowanej do jego wieku i poziomu zaawansowania.
 • W przypadku dłuższej, zgłoszonej wcześniej w biurze nieobecności (np. kwarantanna, pobyt w szpitalu, pobyt w sanatorium, rekonwalescencja po urazie, zabiegu, wypadku, złamaniu,,zielona szkoła itp.) kwota wpłaty będzie proporcjonalnie pomniejszana w miesiącu następującym po zgłoszonej nieobecności. Zgłoszenia należy kierować do biura MGOKiS telefonicznie 533 990 660, mailowo: biuro@mgokis.dobczyce.pl lub osobiście.
 • Dwumiesięczne zaległości w regulowaniu opłat skutkują stałym skreśleniem uczestnika z listy zajęć. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu zajęć, jest uregulowanie przez uczestnika wszelkich zaległości wynikających z ukończonego cyklu zajęć.
 • Kontakt do biura MGOKiS: tel. 12 2716 757, kom. 533 990 660, fax. 12 2716 758 E-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl, www.facebook.com/mgokisdobczyce1, www.mgokis.dobczyce.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

UMOWY DO WGLĄDU, PRZYSTOSOWANE NA CZYTNIKI TEKSTÓW (NIE DRUKOWAĆ!!!!!)

Napis: "MGOKiS Dobczyce, zajęcia i dokumenty do pobrania" na pomarańczowym tle.
Skip to content