Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zajęcia stałe MGOKiS – ważne informacje i dokumenty do pobrania

Informujemy, że od 1 października 2023 roku rozpoczynają się zajęcia stałe. Wszyscy zapisani uczestnicy już otrzymali lub dopiero otrzymają wiadomości SMS, dotyczące spotkań organizacyjnych i/lub terminów rozpoczęcia zajęć.

Wszyscy pełnoletni uczestnicy oraz rodzice niepełnoletnich uczestników, zarówno nowych, jak i kontynuujących, zobowiązani są do złożenia stosownej umowy uczestnictwa w zajęciach, nie później niż przed 2 zajęciami. Brak złożonej umowy do 15 października będzie skutkował brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Ważne informacje dla rodziców:

 • Wszyscy rodzice i dzieci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach MGOKIS (dostępny na stronie www.mgokis.dobczyce.pl), oraz do przestrzegania jego zapisów, a także do przestrzegania regulaminów pomieszczeń , w których odbywają się zajęcia i do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż.
 • Każdy rodzic zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych przez MGOKiS, poprzez wypełnienie „Umowy uczestnictwa dziecka w zajęciach” oraz do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku. Dokumenty należy złożyć w MGOKiS w dniu rozpoczęcia zajęć. Druki dostępne na stronie MGOKIS Dobczyce: www.mgokis.dobczyce.pl. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie prawidłowo i czytelnie wypełnionych dokumentów.
 • Ważne informacje i komunikaty dotyczące zajęć publikowane są zawsze na stronie internetowej MGOKiS, na Facebooku, na tablicy ogłoszeń. Prosimy o śledzenie na bieżąco aktualizacji i podanie w umowie adresu e-mail, na który będą wysyłane informacje. Drogą smsową kontaktujemy się z rodzicami wyłącznie w nagłych przypadkach (np. choroba instruktora zgłoszona w dniu planowanych zajęć).
 • Każde dziecko uczestniczące w zajęciach powinno posiadać ubezpieczenie NNW.
 • Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie instruktora o problemach zdrowotnych dziecka, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w zajęciach (instruktor musi wiedzieć, jak zareagować w przypadku, gdyby coś złego zaczęło się z dzieckiem dziać (padaczka, astma, alergia itp.…).
 • Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu, za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia oraz do punktualnego odbierania dziecka. O ewentualnych spóźnieniach należy poinformować instruktora.
 • Instruktor odpowiada za dziecko od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest do dostosowania się do wszystkich poleceń instruktora i pracowników merytorycznych Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać obiektów pomieszczeń, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.
 • O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni lub sali w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika MGOKiS. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sal ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic tej osoby. Odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastacje wynikające z niewłaściwego zachowania uczestników zajęć ponoszą uczestnicy zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice. Jeżeli zniszczenia zostały dokonane przez kilku uczestników, odpowiedzialność jest solidarna
 • Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującym cennikiem i do systematycznego regulowania należności z tytułu udziału w zajęciach. Należność za zajęcia reguluje się z góry za dany miesiąc w dniu pierwszych zajęć (akceptowane sposoby płatności: gotówka/karta płatnicza/blik; nie ma możliwości płatności przelewem). W przypadku braku możliwości uregulowania należności w pierwszym dniu zajęć, należy to zrobić nie później niż do 15 dnia danego miesiąca w siedzibie MGOKiS, czynnej od poniedziałku do piątku, od godziny 08:00 do 21:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca. Jeżeli pierwsza sobota miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy (święto), płatność przypada na drugą lub kolejną sobotę miesiąca. Opłata za zajęcia jest stała i nie podlega zwrotom. Jednorazowa nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do pomniejszenia naliczanej kwoty. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach przysługuje mu prawo do odrobienia zajęć w grupie dostosowanej do jego wieku i poziomu zaawansowania. W przypadku dłuższej, zgłoszonej wcześniej w biurze nieobecności (np. pobyt w szpitalu, pobyt w sanatorium, rekonwalescencja po urazie, zabiegu, wypadku, złamaniu, zielona szkoła itp.), kwota wpłaty będzie proporcjonalnie pomniejszana w miesiącu następującym po zgłoszonej nieobecności. Zgłoszenia należy kierować do biura MGOKiS telefonicznie 533 990 660, mailowo: biuro@mgokis.dobczyce.pl lub osobiście.
 • Ewentualną rezygnację z zajęć należy złożyć bezpośrednio w biurze MGOKIS, nie u instruktora. Niezgłoszenie rezygnacji będzie powodować naliczanie opłat za kolejne miesiące.
 • Dwumiesięczne zaległości w regulowaniu opłat skutkują stałym skreśleniem uczestnika z listy zajęć. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu zajęć, jest uregulowanie przez uczestnika wszelkich zaległości wynikających z ukończonego cyklu zajęć.
 • Kontakt do biura MGOKiS: tel. 12 2716 757, kom. 533 990 660, fax. 12 2716 758 E-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl, www.facebook.com/mgokisdobczyce1, www.mgokis.dobczyce.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

UMOWY DO WGLĄDU, PRZYSTOSOWANE NA CZYTNIKI TEKSTÓW (NIE DRUKOWAĆ!!!!!)

Napis MGOKiS Dobczyce. zajęcia, dokumenty do pobrania na pomarańczowym tle. Więcej informacji w tekście.
Skip to content