Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Orlik

Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, zlokalizowany przy ul. Parkowej 4, otwarty został w grudniu 2011 roku. W skład nowoczesnego obiektu wchodzi boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą, o wymiarach 30×62 m (pole gry 26x56m) oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego oraz boule, o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m).
Budowa kompleksu boisk to zasługa połączonych sił Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego oraz Gminy Dobczyce. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł.

W 2019 roku zmodernizowano powierzchnię boiska. Zakres prac w ramach inwestycji objął m.in.: wykonanie podbudowy, drenaż i wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy. Modernizacja znacznie polepszyła stan wysłużonego już boiska.

Wartość inwestycji to  436 986,48 zł, z czego 136 000,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez Gminę Dobczyce w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Kompleks boisk sportowych Orlik przy ul. Parkowej, boisko do piłki nożnej.

Informujemy, że w grudniu 2021 roku zmieniły się zasady korzystania z Orlika. Rezerwacje zarówno boiska do piłki nożnej, jak i boiska wielofunkcyjnego (kort) odbywają się telefonicznie, poprzez kontakt z biurem MGOKiS, tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Rezerwacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 14:30. Oferta korzystania z orlika jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Gminy Dobczyce.Wolne i zarezerwowane terminy można sprawdzić w kalendarzu elektronicznym, który znajduje się pod adresem: http://orlik.mgokis.dobczyce.pl/. W kalendarzu kolorem zielonym zaznaczono wynajmy boiska do piłki nożnej, kolorem żółtym – wynajmy boiska wielofunkcyjnego (kortu).

Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 4 terminy. Osoby i podmioty, które dokonają rezerwacji, otrzymają specjalne karty wielorazowe (kluby) lub kody jednorazowe umożliwiające wejście na orlik. Karty i kody umożliwiają skorzystanie z obiektu wyłącznie w zarezerwowanych terminach i godzinach. Każdą rezygnację z wynajmu należy zgłosić telefonicznie w biurze MGOKiS, co pozwoli na udostępnienie terminu innym użytkownikom.

Z szatni i oświetlenia można skorzystać po wciśnięciu odpowiednich przycisków na panelu obsługowym, znajdującym się w pasażu. Drzwi szatni można otworzyć dopiero po usłyszeniu dźwięku. Prosimy o niestosowanie z metod siłowych, które prowadzą do uszkodzenia zamków. Szczegółową instrukcję obsługi systemu elektronicznego na orliku zamieszczamy poniżej:

Instrukcja obsługi elektronicznego systemu na Orliku:

 • W celu otwarcia furtki należy przyłożyć kartę do czytnika lub wpisać poprawny kod, potwierdzając kratką. Poprawne odczytanie kodu lub karty wygeneruje sygnał dźwiękowy i zwolni zaczep furtki. Po wejściu furtka zamyka się automatycznie.
 • W pasażu znajduje się panel obsługowy, umożliwiający korzystanie z szatni oraz oświetlenia boisk. Ikony są podpisane: aby wejść do szatni pierwszej należy na panelu nacisnąć ikonę ze strzałką w lewo, aby wejść do szatni drugiej należy na panelu nacisnąć ikonę ze strzałką w prawo, w celu skorzystania z oświetlenia boisk należy nacisnąć ikonę z żarówką, podpisaną „BOISKO” lub „TENIS”. Warunkiem włączenia się oświetlenia jest poprawny odczyt karty lub kodu na furtce oraz zielone ikony na panelu obsługowym, zapisane jako „ZEZW. OŚWIETLENIA”. Jeśli ikony świecą się na czerwono, oświetlenia nie da się zapalić.
 • Informacyjnie, na wygaszaczu panelu. podane są temperatury: zewnętrzna temperatura szatni i temperatura ciepłej wody użytkowej.
 • Oświetlenie boisk gaśnie automatycznie o godzinie 23:00.
 • O godzinie 23:15 obiekt zostaje automatycznie zakodowany. Po tym czasie karty i kody nie są obsługiwane, a otwarcie furtki spowoduje uruchomienie systemu alarmowego oraz powiadomienie MGOKIS o zaistniałej sytuacji.
 • Podczas opuszczania obiektu, w celu zwolnienia zaczepu, należy nacisnąć przycisk na słupku po lewej stronie przed furtką.

 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych: „Moje Boisko – Orlik 2012” w Dobczycach

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.
 2. Boiska czynne są w następujących terminach: poniedziałek – piątek – 08:00-16:00 – zajęcia szkolne dla uczniów (w czasie trwania roku szkolnego), poniedziałek – piątek: 16:00 – 22:00, sobota-niedziela: 8:00 – 22:00
 3. W lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić korzystania z obiektu lub zamknąć go do czasu ustąpienia w/w zjawisk.
 5. Zajęcia sportowe w terminach określonych w pkt. 2a odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi nauczyciel.
 6. Zajęcia sportowe koordynuje nauczyciel, trener lub opiekun/ kierownik grupy.
 7. Za powstałe usterki, lub zniszczenie sprzętu pełną odpowiedzialność materialną ponoszą korzystający (100% kosztów napraw, odtworzenie lub zakup uszkodzonego mienia).
 8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wcześniejszego zarezerwowania terminów w biurze MGOKiS Dobczyce, tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Rezerwacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 14:30.
 9. Korzystający są uprawnieni do wejścia na obiekt we wskazanych terminach i godzinach. Niezbędne do tego jest posiadanie karty (kluby) lub jednorazowego kodu do systemu elektronicznego. Jednorazowe kody są wysyłane za pośrednictwem wiadomości sms na wskazany przez korzystającego nr. telefonu. Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 4 wejścia. Każdą nieobecność należy zgłaszać telefonicznie, pod nr tel 533 990 660, co pozwoli udostępnić termin innym zainteresowanym.
 10. Korzystanie z boiska jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Dobczyce. W okresie zimowym korzystający z obiektu zobowiązani są do samodzielnego odśnieżania boiska.
 11. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z szatni. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Teren objęty jest ciągłym nadzorem.
 13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 14.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców, użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, żucia gumy, przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej, wprowadzania zwierząt, korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.
 15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk podejmuje Administrator, który w zależności od sytuacji może: legitymować osoby korzystające z obiektu, nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk, zakazać dalszych wstępów na kompleks, wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub części, odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu, nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym.
 16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP.
 17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywanie będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021

Z boisk można korzystać w następujących terminach:

 • poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 – wyłącznie zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach (w czasie roku szkolnego)
 • poniedziałek – piątek 16:00 – 22:00 – obiekt otwarty dla wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Administratorem
 • sobota – niedziela – 08:00 – 22:00 – obiekt otwarty dla wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Administratorem

Kompleks Boisk Sportowych „Orlik” udostępniany jest nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Gminy Dobczyce przez cały rok, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne i epidemiologiczne. Przerwy w udostępnianiu obiektu związane mogą być ze złymi warunkami pogodowymi, a także z pracami konserwatorskimi i wymianą granulatu.

 

 

Dane teleadresowe:

 • „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
 • ul. Parkowa 4
 • 32-410 Dobczyce

Rezerwacja terminów:

 • Biuro MGOKiS Dobczyce, tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757
 • Rezerwacje terminów przyjmowane będą telefonicznie, od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 14:30
Skip to content