Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Hala sportowa

Zdjęcie przedstawiające fragment hali

Hala sportowa, zlokalizowana przy ul. Szkolnej 43 w Dobczycach została oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Koszt budowy hali wyniósł ponad 7,4 mln, z czego dofinansowanie stanowiło 3 mln złotych.

Hala pełni dwie podstawowe funkcje – jest bazą służącą do realizacji zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach oraz bazą sportową dla mieszkańców gminy Dobczyce (grup zorganizowanych, dzieci i młodzieży szkolnej pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna, klubów i sekcji sportowych, zakładów pracy, osób fizycznych).

W skład nowoczesnej hali sportowej o całkowitej powierzchni 1 585m² wchodzą:

 • boisko sportowe o wymiarach 26 x 38,2 m, z możliwością wydzielenia 2 mniejszych boisk, każde po 26 x 19,1 m
 • trybuny z miejscami siedzącymi dla 388 osób
 • obszerny hol przeznaczony do gry w tenisa stołowego
 • pomieszczenia zaplecza technicznego i sanitarnego

Hala sportowa przystosowana jest do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak:

 • piłka ręczna
 • piłka nożna halowa
 • siatkówka
 • koszykówka
 • tenis
 • tenis stołowy
 • badminton
 • unihokej
 • gimnastyka
 • bilard

REGULAMIN UŻYTKOWANIA HALI SPORTOWEJ W DOBCZYCACH UL. SZKOLNA 43

 1. Hala sportowa jest administrowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.
 2. Hala sportowa otwarta jest: od poniedziałku do piątku, w godz.: 08:00 – 21:00, w sobotę i w niedzielę w zależności od potrzeb.
 3. W godzinach od 08:00 do 17:00 hala sportowa udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach.
 4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą administratora, w oparciu o aktualny harmonogram.
 6. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.
 7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 8. Z hali sportowej korzystać mogą: grupy zorganizowane, dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna, kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne,  dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, kibice oraz osoby trzecie mogą przebywać w hali wyłącznie podczas otwartych imprez sportowych.
 9. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem środków odurzających.
 10. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, założenia właściwego obuwia sportowego, tzw. „halówek” (obuwie na jasnej podeszwie,  niepozostawiające podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.), przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali, utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych, podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 11. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, wnosić i używać sprzętu nieprzeznaczonego do uprawiania sportu, wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową, wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła.
 12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z hali sportowej
 13. Administrator nie odpowiada za stan zdrowia użytkowników hali oraz kontuzje wynikające z niewłaściwego użytkowania przez nich hali i sprzętów w niej się znajdujących.
 14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę sportową powinno odbywać się za jego zgodą.
 15. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie niećwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają do jego dyspozycji.
 16. Podczas przerw między zajęciami, a także w czasie wykonywania prac porządkowych hala sportowa musi zostać bezwzględnie opuszczona przez uczniów i innych uczestników zajęć.
 17. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej.
 18. Zabrania się uczniom i zawodnikom regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi.
 19. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika obsługi hali.
 20. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.
 21. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie).
 22. Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz osoby upoważnione mają prawo  kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 23. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, kierownictwo hali sportowej i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności.
 24. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń utraty zdrowia lub kalectwa.
 25. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. ppoż. Stosowne instrukcje są wywieszone na tablicy informacyjnej obok regulaminu hali.
 26. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.
 27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 28. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję ratunkową i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu. Po zaistnieniu sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu przebywających na hali, pierwszą czynnością powinno być udanie się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych, opuszczenie budynku i oddalenie się od niego na bezpieczną odległość (sugerowane miejsce: plac zabaw)
 29. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych, a przebywający w obiekcie (kibice, widzowie) mogą korzystać ze sportowej części obiektu z wyłączeniem zaplecza hali, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń technicznych.
 30. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 31. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 32. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Cennik wynajmu hali sportowej:

 • Koszt wynajęcia całej hali 120 zł / h
 • Koszt wynajęcia ½ hali – 60 zł/ h
 • W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wynajmujący dokonuje wpłaty za wynajem na podstawie faktury lub paragonu fiskalnego.

Szczegóły wynajmu:
Wynajmu hali sportowej dokonuje się po podpisaniu stosownej umowy z zarządcą hali na podstawie dostarczonych informacji.

Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna dostarczyć następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby wynajmującej
 • aktualny adres zamieszkania
 • numer dowodu osobistego
 • numer telefonu kontaktowego
 • szczegółowy termin wynajmu
 • należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć

Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny podać następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby wynajmującej
 • pełną nazwę podmiotu wynajmującego
 • adres klubu, instytucji czy zakładu pracy
 • NIP
 • szczegółowy termin wynajmu (należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć)

Dane teleadresowe:

 • adres: Hala sportowa, Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
 • tel. 12 27 16 757, tel. kom. 533 990 660
 • biuro@mgokis.dobczyce.pl
Skip to content