Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Plakat z ofertą zajęć MGOKIS Dobczyce na rok 2023/2024, utrzymany w kolorach: zielonym, czerwonym, żółtym, niebieskim i białym. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny, dotyczący zajęć z gimnastyki sportowej, z motywem gimnastyka. Więcej informacji w tekście.
Wielokolorowy plakat dotyczący zajęć z hip hopu, z motywem tancerza. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć Intox Pompon, utrzymany w kolorystyce bieli, różu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć K-POP Dance, z wizerunkiem instruktorki, utrzymany w kolorystyce, czerni, brązów i koloru morskiego. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny, utrzymany w kolorach szarości, błękitu, czerwieni i żółci, dotyczący zajęć z gimnastyki korekcyjnej, z motywem dzieci ćwiczących z piłkami. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zajęć latino solo, z motywem tancerki, utrzymany w kolorystyce pomarańczu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny dotyczący naboru do Orkiestry Dętej Barka Nowa Wieś, z motywem saksofonu, utrzymany w kolorystyce pomarańczu, żółci i złota. Więcej informacji w tekście.
Plakat informacyjny dotyczący naboru do Orkiestry Dętej Dobczyce, z motywem saksofonu, utrzymany w kolorystyce brązów i złota. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru do Sekcji Wokalnej Muzopozytywni, z motywem mikrofonu w dłoni, utrzymany w kolorystyce pomarańczu i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do grup kółka plastycznego, z motywem kolorowych kredek. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru do Sekcji Wokalnej MGOKIS, z motywem mikrofonu w dłoni, utrzymany w kolorystyce czerwieni i czerni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący zapisów na zajęcia z tańca nowoczesnego, z motywem tancerzy, utrzymany w kolorystyce granatu, błękitu, różu i czerwieni. Więcej informacji w tekście.
Plakat dotyczący naboru na zajęcia tańca towarzyskiego, z motywem tańczącej pary, utrzymany w kolorystyce fuksji, czerni i fioletu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach na zajęcia taneczno-baletowe, z motywem tancerki, utrzymany w kolorystyce fuksji i różu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zajęciach baletowych, utrzymany w kolorystyce różu i fuksji, z motywem baletnicy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem młodych tancerzy w strojach krakowskich (2 dziewczynki, 2 chłopców). Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem dwojga tancerzy w strojach ludowych. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o zapisach do ZPiT Dobczyce, z motywem 5 tancerzy w strojach ludowych. Więcej informacji w tekście.

Newsletter

Ostatnie wpisy

Facebook
BIP

RODO/ Do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informuje, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach z siedzibą w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, zarejestrowany w Rejestrze Samorządowych Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach pod numerem 2, NIP 681-17-96-390, REGON 070003372, reprezentowany przez Dyrektora Pana Andrzeja Topę.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, – Panią Sylwię Wierciak z którą można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl, telefonicznie: 12 265 50 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (m.in. prowadzenie działalności statutowej, cele promocyjne, relacje z organizowanych zajęć i imprez) na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: art. 6 ust. 1 lit. a (przetwarzanie danych na podstawie zgody), art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. a (wyraźna zgoda osoby) i lit. b (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą) w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze zgodnie z Ustawą z dnia 19 października 1991 roku o prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.).] oraz na podstawie „Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach” (m.in. prowadzenie działalności statutowej, cele promocyjne, relacje z organizowanych zajęć i imprez, wykonanie zawartych przez Administratora umów z podmiotami trzecimi, w tym z partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni usług i zadań, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe, itp.).
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż te upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom innym niż te, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (wyjątek – Facebook).
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
  7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia) podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).
Skip to content